نرمک نرمک

 

وقـت سحر است خیز ای مایـه ناز

نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز

کانها کـه بجـایند نــپایند بسی

و آن ها که شدند کس نمیآید باز

خیام

/ 1 نظر / 11 بازدید
ماهی قرمز

نرم نرمک می رسد لینک بهار[گل]